Romeinen 1,18-32

0
189
Paulus begint nu met zijn magistrale uiteenzetting van het evangelie dat hij als apostel brengt.
Zijn eerste doel is Heiden zowel als Jood, ja iedere mens neer te zetten als zondaar; zie Rm.3, 9-20; zie ook Rm. 5, 12 f.f.
Merk op dat de apostel de schuldigverklaring van de mensheid, niet uiteenzet om slechts de zonde te bewijzen, integendeel Rm. 3,20.21 spreekt andere taal; de apostel stelt vast dat eigen verdienste op geen enkele manier de zaligheid kan opleveren.
Het gaat de apostel in deze magistrale uiteenzetting om: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus.

Opmerking: Waarom is het nodig de zonde zo breed uit te meten als het toch uit mag lopen op de verlossing? Het antwoord mag duidelijk klinken een mens zal moeten weten, hoe groot zijn zonde is, dat hij zondaar is, zodat hij/zij de verlossing door Christus op waarde schat; het is zijn/haar enige kans het eeuwige leven te beërven; zie Rm 8, 1-3.

Daarom op naar de tekst van Rm. 1,18-32
Rm.1, 17.18. Deze verzen zijn al aan de orde geweest en er mag dus kort bij worden stil gestaan.
Let op het woordje want (“gar”) welke de verbinding vormt tussen vers 17 en 18.
Let op het woord, de uitdrukking “…wordt daarin geopenbaard” en “…de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel”; Gods straf over de zonde. Gerechtigheid door het geloof, maar toorn omdat men God afwijst. In Rm. 3, 21 wordt verder stil gestaan bij de rechtvaardigmaking.
Toorn openbaart zich want mensen onderdrukken de waarheid door ongerechtigheid; let op de tegenstelling met gerechtigheid. Ongerechtigheid is zonde want de levensstijl die in de volgende verzen wordt beschreven negeert de wet van God.
Het woord onderdrukken (kat-echonton) valt op! Letterlijk vertaald “tegenhoudende/neer… houdende.
Rm. 1, 18 wijst op een morele keuze van mensen die de waarheid wegduwen tegenstaan omdat men voor de zonde kiest.

Rm. 1, 19,20 Lees eens Ps. 19, 1-7; Ps. 104, 1-8 en let even op Ps. 8, 1-10.
De keuze voor de zonde is een morele keuze en dan moet toch even worden gewezen op Ps. 51, 7 Rm. 5, 12. Rm. 5, 12 in de Statenvertaling krijgt als vertaling mee “…in welke allen gezondigd hebben” en er wordt bedoeld dat ieder mens in Adam schuldig staat voor God. De NBG vertaalt “…omdat allen gezondigd hebben.” Hier wordt bedoeld ieder mens zondigde a.h.w. met Adam mee.
Ik zou graag willen vertalen: “…doordat alle zondigden” en hier ga ik er van uit dat de dood alle mensen langs gaat doordat allen zondigen. Wanneer de tekst aan de beurt is ga ik er breder op in.

De schepping laat de mensen het een en ander (het kenbare) van God zien, uit Zijn scheppingsdaden. God laat zien dat Hij het begin is van alles (Zijn eeuwige kracht) en een Persoon is (Goddelijkheid)! Deze twee zaken maken ieder geval dat geen enkel mens verontschuldigingen kan aanvoeren waarom hij/zij God niet dient. Dat is een krachtig statement. God heeft deze zaken vanuit de schepping voor de mens zichtbaar gemaakt

Rm. 1,20-22  Lees  eens Gen. 1,1 “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” De Bijbel gaat simpel uit van het gegeven dat God is! Om deze reden spreekt deze studie niet over wat de eigenlijke theologie de klassieke Godsbewijzen noemt. God is en de geschiedenis begint omdat Hij spreekt; zie ook Hb. 11, 1.2. Alles draait om het spreken van God en geloof in dit Woord; zie ook 2 Jh. 1,1-3.

Paulus, wat wil hij zeggen? Dit: schepselen kunnen God nooit kennen, noch bevatten in Zijn volmaakte bestaanswijze: zie 1 Tim. 6, 16; Rm. 11,33 en ook Jes. 55,8.9. Toch kan God worden gekend! God kiest zelf ervoor om zich aan mensen te openbaren. Paulus zegt dat de openbaring welke God aanreikt door de schepping, voldoende is om ieder mens die God negeert en Hem niet aanbidt of alle eer geeft, schuldig staat t.o.v. God de Heilige! De dwaasheid en duisternis heeft hun onverstandig hart op het verkeerde spoor gezet; de woorden hart (morele levens motivatie en verstand overlappen elkaar. Wijzen in eigen oog worden dwaas; zie ook 1 Cor. 1,18-20.

Rm. 1,23-32. Een Bijbelgedeelte met eigenlijk een aanklacht en in dit spoor een gevolg met aanklachten.
Eerst nog een keer, duidelijk de stelling: De mens staat schuldig t.o.v. God door een morele keuze en hij hoopt toorn op tegen de dag van het oordeel; zie Rm 2, 4.5.
Welke aanklachten zijn er tegen mensen welke God opzij hebben gezet?
Rm. 1,23. Afgodendienst, zowel beeldendienst zoals de heidenen nu nog praktiseren, zoals Israël vaak heeft gedaan in het OT en Jahweh noemt dit geestelijke hoererij, vaak gevolgd door letterlijk hoererij; zie bijv. Hos. 1,1.2; Jes.1,21 e.a.
Goed maar ook het moderne heidendom doet hetzelfde als men Gods eer vervangt door een evolutie al of niet door God geleid en zo ontkent dat Hij de Schepper is; de mens is een veredeld dier geworden. Het gevolg is seksuele uitspatting onder het mom van vrijheid toen en nu!
Afgodendienst vroeger en nu is een grote leugen. God verbiedt dit in Ex. 20,3-6. God is na-ijverig en eerroof in een generatie nu trekt het spoor door volgende generaties.
Lees God zij dank Ex. 20, 6 God omringt degene die Hem liefhebben met barmhartigheid en liefde.
Het spoor van de duisternis kan gebroken worden door bekering van een mens een gezin een land en haar leiders.
De afgodendienst opent een put van ongerechtigheid: Rm. 1,26 f.f wijst op tegennatuurlijk (tegen de scheppingsorde in) seksueel contact tussen mensen. Zonder groepen en personen aan te wijzen slechts dit.
Ik geloof dat Paulus met natuurlijke omgang bedoelt dat seksuele gemeenschap tussen personen slecht plaats mag vinden tussen man en vrouw in huwelijksrelatie. Al het andere valt onder Gods verbod.
Al de andere vormen en ik treedt niet in details brengen lichamelijke schade aan degene die zich ermee bezig houden. Al het andere plaatst de Schrift onder de noemer hoererij en ontucht!
Jezus haat echtscheiding, maar Zijn onderwijs is vol van liefde. Lees een Mt.19, 4 f.f. Jezus geeft slechts één grond voor echtscheiding en dat is hoererij, ik geloof ook dat er geestelijke hoererij bedoeld kan worden. Jezus zegt echter niet dat scheiden verplicht is zoals de Farizeeën dat wel leren. Christus wil altijd vernieuwen, altijd helen altijd genezen en altijd kracht geven om Zijn weg te gaan en Zijn gebod te eerbiedigen. Welke vorm ook wordt gepraktiseerd, er is altijd een weg terug!
Andere gevolgen zijn: ongerechtigheid, hoererij, afgunst e.d. Sla eens op Gl. 5, 19-21 en deze lijst heeft geen uitleg nodig.

Opmerking: de opdracht voor de gelovige is: Wandel door de Geest, want alleen dan overwin je de zonde door het vlees. Wie van Christus zijn, zijn me Christus gekruisigd; Gl. 5, 24
De zonde is door de mens op geen enkele manier te overwinnen, het is de zonde die ten slotte de wereld naar de afgrond zal voeren.

Paulus is duidelijk toorn openbaart zich vanaf de hemel, de gerechtigheid wordt geopenbaard vanuit  geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit/ door geloof leven.
Deze keuze zal ieder mens moet maken, deze beslissing zal ieder mens moeten nemen.
Wil ik als mens de zonde volgen, of Jezus volgen! Lees eens Rm. 6, 20-22 later komen deze verzen 3
breder aan de orde. Nu alleen dit: het einde van een leven in de zonde is de dood, leven door de Geest in heiliging leidt tot het eeuwige leven.

In Rm. 2 past de apostel het bovenstaande toe op de heiden en de Jood, op de heiden welke de tien
geboden niet kent op de Jood die zich juist de hemel in prijst omdat Hij vindt dat Hij Gods wil wel weet te onderscheiden en te onderwijzen. Let nog even op Rm. 1,32 degene die kiezen voor de zonde ondersteunen en houden elkaar uit de wind; moderne corruptie!
Al deze zaken lopen uit op Paulus’ geweldige uiteenzetting van de leer van de rechtvaardigverklaring door geloof. Nogmaals deze uiteenzetting is het doel van al het voorgaande!

Veel zegen toegebeden in het verwerken van deze studie. Tot de volgende keer.

A. ten Napel  Joure 27 april 2015